En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap (Prediker 12:1a)

LCJ

Wie?
Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Wat?
Het LCJ is in 1984 begonnen als vereniging ter ondersteuning van plaatselijke jeugdverenigingen. In de loop der jaren heeft het LCJ zich verbreed tot het Landelijk Contact Jeugdwerk (onder andere door de fusering met de Christelijke Gereformeerde Zondagsscholenbond). Vanaf 2013 is het LCJ overgegaan van een vereniging naar een stichting. De organisatie richt zich op jongeren van 0 tot 27 jaar, en op hen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers, leidinggevenden en ouders.

Hoe?
Het werk van het LCJ is erop gericht om het hart van jongeren in te winnen voor de Heere. Hun werk doen ze in afhankelijkheid van Hem, in oprechte bewogenheid met kinderen en jongeren.
In al hun werk willen zij zich laten leiden door de Bijbel, het Woord van de Heere, waarin wij de levende God ontmoeten. Zij funderen zich op de belijdenisgeschriften waarin de rijke inhoud van dit Woord voor ons samengevat wordt. Het LCJ is vanouds een vrijwilligersorganisatie. In totaal zijn er op dit moment 234 actief in diverse commissies.

 

(bron: www.lcj.nl/lcj)