En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap (Prediker 12:1a)